Ochrana osobních údajů

1. Základní ustanovení

• I. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto

údajů (dále jen: "GDPR") je 04642350 se sídlem Sokolovská 1119/48

, Plzeň 30100 (dále jen: "správce").


• II. Kontaktní údaje správce jsou

o adresa:

o Thunská 1813/9a, Děčín, 40502

o e-mail: adrianaholanova9@gmail.com

o telefon: 775341031


• III. Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o

zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") rozumí veškeré

informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě


2. Zdroje a účel zpracování osobních údajů

• Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní

údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky

• Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či

oprávněného zájmu, jehož cílem je plnění smlouvy.

• Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm.

b) GDPR

-.Účelem zpracování osobních údajů je:

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností

vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při

objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt),

poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření

a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné

smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit

- marketingová sdělení formou emailu


3.Doba uchovávání údajů

• I. Správce uchovává osobní údaje

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze

smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z

těchto smluvních vztah

-V případě marketingových sdělení po dobu 10 let, nebo pokud

osoba nezruší odběr

• II. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje

vymaže


4.Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

• I. Příjemci osobních údajů jsou osoby: doručovací služba zásilky, účetní

z důvodu zpracování faktury

o • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na

základě smlouvy,

o • zajišťující služby provozování e-shopu (webové prezentace) a

další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (webové

prezentace).

o • zajišťující marketingové služby.

• II. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do

země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


5.Vaše práva

• I. Za podmínek stanovených v GDPR máte

o • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

o • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě

omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

o • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

o • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

o • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

o • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo

elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III

těchto podmínek.

• II. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu

osobních údajů.


6.Podmínky zabezpečení osobních údajů

• I. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační

opatření k zabezpečení osobních údajů.

• II. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a

úložišť osobních údajů v listinné podobě.

• III. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím

pověřené osoby.


7. Závěrečná ustanovení

• I. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře

potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů

a že je v celém rozsahu přijímáte.

• II. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu

prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu

potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů

a že je v celém rozsahu přijímáte.

• III. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek

ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a

zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou

adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 12. 3. 2024.